Giới thiệu về Channel Grouping trên Google Analytics

Channel Grouping là gì? Nếu ai quen thuộc với Google Analtytics thì Channel Grouping là một công cụ cô cùng hữu hiệu cho phép bạn đo lường và đánh giá performance (session, bounce rate, conversion…) của từng channel (Email, Google, Facebook…) Hiện tại trên Google Analytics đã có một mặc định về Channel Grouping chia

Hướng dẫn Content Grouping trên Google Analytics

Giới thiệu về Content Grouping Content grouping là một tính năng hay và cần thiết trong Google Analytics để giúp nhà quản trị có thể nhóm các nhóm content theo những tiêu chí nhất định phục vụ cho việc phân tích, so sánh và đánh giá website hay app. Một nhóm (group) bao gồm nhiều